Pallet Nhựa đã sử dụng

TT-RPP-01

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-02

Kích thước: 1100 (L) x 1100 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-03

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 140mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-04

Kích thước: 1480 (L) x 1130 (W) x 120mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-05

Kích thước: 1300 (L) x 1100 (W) x 120mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-06

Kích thước: 1300 (L) x 1100 (W) x 120mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-07

Kích thước: 1100 (L) x 1100 (W) x 120mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-08

Kích thước: 1050 (L) x 1050 (W) x 140mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-09

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-10

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-11

Kích thước: 1300 (L) x 1100 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-12

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-13

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-14

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-15

Kích thước: 1200 (L) x 1200 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

TT-RPP-16

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%(Nguyên Sinh)/ HDPE Mixed(Tái Sinh)

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ